КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ӨКМӨТҮ

ТОКТОМ

2018-жылдын 11-апрели № 201

Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдындагы «Электрондук өз ара аракеттенүү борбору» мамлекеттик ишканасын түзүү жөнүндө

Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдарында жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында электрондук өз ара аракеттенүү системасын талаптагыдай жана натыйжалуу ишке киргизүү максатында, «Электрондук башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына, «Кыргыз Республикасынын Өкмөтү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 10 жана 17-беренелерине ылайык Кыргыз Республикасынын Өкмөтү

ТОКТОМ КЫЛАТ:

  1. Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин алдында «Электрондук өз ара аракеттенүү борбору» мамлекеттик ишканасы түзүлсүн (мындан ары — Борбор).
  2. Борбор «Түндүк» электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасынын оператору болуп аныкталсын.
  3. Борбордун Уставы тиркемеге ылайык бекитилсин.
  4. Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги белгиленген тартипте:

— 2018-жылы «Түндүк» электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасынын жана Борбордун иштешин камсыз кылуу үчүн жалпы мамлекеттик иш-чаралардын «субсидиялар» беренеси боюнча 14100000 (он төрт миллион бир жүз миң) сом өлчөмүндө каражатты «Кыргыз Республикасынын 2018-жылга республикалык бюджети жана 2019-2020-жылдарга болжолу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган каражаттардын чегинде издеп тапсын;

— «Түндүк» электрондук ведомстволор аралык өз ара аракеттенүү системасынын жана Борбордун иштөөсүн камсыз кылуу үчүн Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети берген өлчөмдө жалпы мамлекеттик иш-чаралардын «субсидиялар» беренеси боюнча финансы каражаттарын жыл сайын республикалык бюджетте карасын.

  1. Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн иш башкармалыгы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча фонд менен бирдикте Борборду туруктуу жайгаштыруу үчүн кызматтык жайды караштырсын.
  2. Министрликтер, мамлекеттик комитеттер, административдик ведомстволор, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн облустардагы ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн аппараттары, жергиликтүү мамлекеттик администрациялар:

— Борбордун ишине зарыл болгон маалыматтарды Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын алкагында беришсин;

— Борбордун ишине зарыл болгон көмөк көрсөтүшсүн.

  1. Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети белгиленген тартипте Борборду юстиция органдарында мамлекеттик каттоодон өткөрсүн жана ушул токтомдон келип чыгуучу башка чараларды көрсүн.
  2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 15-июлундагы № 402 «Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин маселелери жөнүндө» токтомуна төмөнкүдөй өзгөртүү киргизилсин:

Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитетинин башкаруу схемасы төмөнкүдөй мазмундагы позиция менен толукталсын:

«Электрондук өз ара аракеттенүү борбору» мамлекеттик ишканасы».

  1. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн транспорт, курулуш жана коммуникациялар бөлүмүнө жүктөлсүн.
  2. Ушул токтом расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет.

 

Кыргыз Республикасынын Премьер-министри   С.Исаков

 

Постановление Правительства КР от 4 июля 2019 года №340

9 Июль, 2019
О вопросах организации и управления государственными предприятиями Кыргызской Республики в сфере цифровизации

В целях создания условий для реализации задач по цифровой трансформации, в соответствии со статьей 87 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, статьями 10 и 17 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет:

1. Создать:

— государственное предприятие «Укук» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики;

— государственное предприятие «Соцсервис» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики.

2. Утвердить:

— Устав государственного предприятия «Укук» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики согласно приложению 1;

— Устав государственного предприятия «Соцсервис» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики согласно приложению 2.

3. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «О вопросах Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики» от 15 июля 2016 года № 402 следующие изменения:

в схеме управления Государственного комитета информационных технологий и связи Кыргызской Республики, утвержденной вышеуказанным постановлением:

— позицию «Государственное предприятие «Центр электронного взаимодействия» изложить в следующей редакции:

«Государственное предприятие «Центр электронного взаимодействия «Тундук»;

— дополнить позициями следующего содержания:

«Государственное предприятие «Соцсервис»;

«Государственное предприятие «Укук».

4. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики      «О преобразовании государственного учреждения «Инфо-Система» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики в государственное предприятие «Инфо-Система» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики» от 29 марта 2017 года № 187 следующее изменение:

— приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

5. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики
«О создании Государственного предприятия «Центр электронного взаимодействия» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики» от 11 апреля 2018 года № 201 следующие изменения:

— в наименовании слова «Центр электронного взаимодействия» заменить словами «Центр электронного взаимодействия «Тундук»;

— в пункте 1 слова «Центр электронного взаимодействия» заменить словами «Центр электронного взаимодействия «Тундук»;

— в пункте 8 слова «Центр электронного взаимодействия» заменить словами «Центр электронного взаимодействия «Тундук»;

— приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

6. Министерству финансов Кыргызской Республики в установленном порядке выделить в 2019 году государственному предприятию «Центр электронного взаимодействия «Тундук» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики финансовые средства в размере 23 768 000 (двадцать три миллиона семьсот шестьдесят восемь тысяч) сомов по общегосударственным мероприятиям по статье «субсидии» для обеспечения функционирования Государственного портала электронных услуг, Государственной системы электронных сообщений, Единой системы идентификации, Реестра инфраструктуры электронного управления, Реестра базовых информационных ресурсов, за счет средств, предусмотренных Законом Кыргызской Республики «О республиканском бюджете Кыргызской Республики на 2019 год и прогнозе на
2020-2021 годы» в рамках бюджетной программы «Цифровая экономика».

7. Государственному комитету информационных технологий и связи Кыргызской Республики в установленном порядке:

— осуществить государственную регистрацию государственных предприятий в органах юстиции, указанных в пункте 1 настоящего постановления;

— осуществить государственную перерегистрацию государственных предприятий «Инфо-Система» и «Центр электронного взаимодействия «Тундук» при Государственном комитете информационных технологий и связи Кыргызской Республики» в органах юстиции;

— привести свои решения в соответствие с настоящим постановлением;

— принять иные меры, вытекающие из настоящего постановления.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел строительства, транспорта и коммуникаций Аппарата Правительства Кыргызской Республики.

9. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

 

Премьер-министр                                                              М.Д.Абылгазиев

 

Устав ГП ЦЭВ Тундук

 

Leave a comment